Algemene Verkoopsvoorwaarden

De consument heeft het recht aan de verkoper mede te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.
Ondernemingsgegevens

NicoWeb.be Garestalaan 10 3010 Kessel-Lo, België BTW-nummer: BE0808.385.726 E-mail: support@nicoweb.be Tel.: +32 78 48 08 10

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van NicoWeb.be, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te 3010 Kessel-Lo (België), Garestalaan 10, BTW BE0808.385.726 (hierna 'NicoWeb.be') biedt haar klanten de mogelijkheid om digitale goederen online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het gehele assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij NicoWeb.be. De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW. Indien transactie-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Wanneer u specifieke vragen heeft, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze Helpdesk (zie artikel 10). NicoWeb.be is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. NicoWeb.be is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door NicoWeb.be. NicoWeb.be is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

Bestelling met betalingsverplichting. De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het NicoWeb.be assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van NicoWeb.be. De artikelen worden digitaal geactiveerd. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via PayPal (of kredietkaart)
  • via overschrijving

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, loopt de leveringstermijn vanaf datum van ontvangst en aanvaarding van de bestelling door de verkoper.

Artikel 5: Levertermijnen

Bij online betaling worden de digitale goederen binnen de 24u geactiveerd. Bij betaling via overschrijving worden de goederen geactiveerd na melding van ontvangst van betaling door NicoWeb.be

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling of laattijdige betaling

Niet-betaling of laattijdige betaling van de bestelde goederen resulteerd in het schrappen van de digitale diensten besteld door de koper. Zo zullen bv. domeinnamen niet langer worden verlengd en zal de hosting opgeschort worden met verlies van inhoud.

Artikel 7: Klachten

Elke kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld per aangetekend schrijven, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 8: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen : De consument heeft het recht aan NicoWeb.be mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de NicoWeb.be Helpdesk.

Artikel 9: Privacy

U kan de uitgebreide privacy policy raadplegen via deze link.

Artikel 10: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door NicoWeb.be om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 11: NicoWeb.be Helpdesk

De NicoWeb.be klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 78 48 08 10, via e-mail op support@nicoweb.be of via http://support.nicoweb.be

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van NicoWeb.be. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. NicoWeb.be kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Leuven (België) bevoegd.